Internal Medicine

Dr. Afshan Zahedi

Dr. Ali Andalib

Dr. Ali Ahmadi Torshizi

Dr. Ali Nia

Dr. Ali Razian

Dr. Ali Reza Kohansal-Vajargah 

Dr. Amin Kay

Dr. Amir Ali Mortazavi

Dr. Amir Hossein Faghih

Dr. Amir Hossein Razavi

Dr. Amir Saiid Lotfi

Dr. Andrew Barbod Yadegari

Dr. Aram Shahparaki

Dr. Arash Yazdani

Dr. Arastoo Mokhtari

Dr. Ardavan Mahim

Dr. Arian Ghassemian

Dr. Arman Khorasani-Zadeh

Dr. Arman Homat

Dr. Atoosa Enzevaei

Dr. Azadeh Mofid

Dr. Azar Bahrami-Esferjani

Dr. Babak Rashidi

Dr. Bahar Moghaddam

Dr. Bahareh Motlagh

Dr. David Sionit

Dr. Elika Safar Zadeh

Dr. Faranak Fakhkharian

Dr.Faranak Sharifi Ghorveh

Dr. Fatemeh Dana Mojdami

Dr Gitadokht Majdi

Dr. Golsa Sheykholeslami

Dr. Hamed Pashaei

Dr. Hamid Mojab

Dr. Helaleh Saber Hamishegi

Dr. Kamyar Soghrati

Dr. Kayvan Amjadi

Dr. Kimia Honarmand

Dr. Layla Safinia

Dr. Mahsa Rezaei Nejad

Dr. Mandana Goodarzi

Dr. Manijeh Mohammadi

Dr. Maral Nadjafi

Dr. Marina Khatchatourian

Dr. Masoud Eftekhari Goodarzi

Dr. Masoud Mahdavian

Dr. Maziar Rahmani

Dr. Mehdi Afshar

Dr. Mehdi Makki

Dr. Mehrdad Golian

Dr. Mehrdad Rouhani

Dr. Mehrnaz Salehidobakhshari

Dr. Mir Shafiee

Dr. Mitra Niroumand-Sarvestani

Dr. Mohammad Ali Shafiee Nyestanak

Dr. Mohammad Javad Bahrgard Nikoo

Dr. Mohammad Rassouli-Rashti

Dr. Mohammad Reza Maleki-Yazdi

Dr. Mohsen Kouchakan

Dr. Mona Moosavian

Dr. Nahid Afshari-Azad

Dr. Nasim Shahbazi

Dr. Nasrin Safavi

Dr. Nastaran Noroozi

Dr. Negar Choobak

Dr. Nooshin Samadi

Dr. Pardis Malakzadeh-Shirvani

Dr. Parviz Masoudi

Dr. Payam Yazdan-Ashoori

Dr. Pegah Shahriaree

Dr. Pendar Nadjafabadi Farahani

Dr. Pooneh Seyed Akhavan

Dr. Pooneh Yahyavi

Dr. Rahim Khorassanizadeh

Dr. Ramona Aslahi

Dr. Renee Givari

Dr. Reza Taghavi

Dr. Roya Shaikholeslami

Dr. Roshan Shafai-Sarshar

Dr. Sahar Kajbaf

Dr. Sam Babak

Dr. Sanaz Piran

Dr. Sayed-Behnam Banihashemi

Dr. Sayeh Moazami Lavasani

Dr. Sanaz Abedzadeh-Anaraki

Dr Sasasn Ghazan-Shahi

Dr Seyed Mojtaba Ghafouri

Dr. Shadi Akhtari

Dr. Shervin Zandi Riahi

Dr. Siavash Piran

Dr. Yasbanoo Moayedi

Dr. Zarnaz Bagheri